top of page

Opći uvjeti

Opći uvjeti poslovanja

1. Opći uvjeti poslovanja reguliraju pravne odnose između društva PROIMMUN d.o.o. za savjetovanje i usluge, Zagreb, Haulikova 1 u daljnjem tekstu: Organizator i Klijenta kao korisnika paketa usluga vezanih uz organizaciju obavljanja laboratorijskih usluga od strane akreditiranog medicinsko-biokemijskog laboratorija u Saveznoj Republici Njemačkoj – u nastavku: Izvršitelj laboratorijskih usluga.

2. Organizator se obvezuje za Klijenta obaviti, organizirati, od drugih ovlaštenih izvršitelja pribaviti i koordinirati niz povezanih usluga koje čine jednu cjelinu – u daljnjem tekstu: Paket usluga, kako bi se Klijentu uz optimalne uvjete osiguralo izvršenje naručenih laboratorijskih usluga od strane Izvršitelj laboratorijskih usluga, a Klijent se obvezuje platiti mu za to jednu ukupnu, paušalnu cijenu, utvrđenu cjenikom Organizatora, koji vrijedi na dan naručivanja i avansnog plaćanja usluge.

3. U okviru paketa usluga, Organizator: predaje Klijentu upute i pribor Izvršitelja usluga za uzimanje i transport uzoraka za analizu, nakon predaje uzorka i potpisa narudžbenice od strane Klijenta kojom se specificiraju tražene laboratorijske, prosljeđuje narudžbu Klijenta prema Izvršitelju laboratorijskih usluga, organizira hitan transport uzoraka laboratorijskih usluga radi provođenja analize, preuzima nalaze na engleskom jeziku od Izvršitelja laboratorijskih usluga, te dostavlja nalaz Klijentu. Za slučaj da Klijentu treba prijevod nalaza na hrvatski jezik, Organizator osigurava organizaciju hitnog prijevoda nalaza na hrvatski jezik, kao dodatnu uslugu po najpovoljnijim tržišnim cijenama za te usluge, a u skladu s posebnim cjenikom za organizaciju usluga prevođenja.

4. Organizator ne obavlja medicinske usluge, već obavlja isključivo organizaciju posla obrade materijala uključujući sve pomoćne aktivnosti i organizaciju transporta te koordiniranje odnosa s Izvršiteljem laboratorijskih usluga omogučući Klijentu lakšu dostupnost laboratorijskih usluga od strane Izvršitelja tih usluga u Saveznoj Republici Njemačkoj.

5. Organizator Klijentu osigurava informacije o dostupnim laboratorijskim uslugama koje pruža Izvršitelj laboratorijskih usluga. Organizator nije ovlašten za savjetovanje klijenata u izboru analize već se Klijent za pojedinu uslugu odlučuje sam odnosno po preporuci svoga liječnika.

6. Prilikom odabira analize, od strane Klijenta potrebno je predvidjeti, da li mu je prije naručivanja određene analize potreban osobni susret liječnika radi pregleda i konzultacija. Konačnu odluku o izboru određene laboratorijske usluge, Klijent donosi prema vlastitoj procjeni i u skladu s preporukom liječnika.

7. Laboratorijskim uslugama prema ovom ugovoru smatraju se usluge renomiranog i od strane Deutsche Akkreditierungsstelle, akreditiranog medicinsko-biokemijskog laboratorija, koje taj obavlja u skladu s najvišim europskim standardima te ih, pod nadzorom nadležnih njemačkih institucija, Izvršitelj laboratorijskih usluga redovito pruža. Usluge su objavljene na mrežnim stranicama organizatora te se ažuriraju u skladu sa svakom promjenom u ponudi usluga Izvršitelja usluga. Za samo izvršenje pojedinih usluga Izvršitelj laboratorijskih usluga, ovlašten je angažirati ovlaštenog podizvršitelja koji ima sve potrebne akreditacije.

8. Usluge medicinsko-biokemijskog laboratorija koje su obuhvaćene paketom usluga iz ovog ugovora, odnose se isključivo na analizu biološkog materijala za čije uzimanje nije potrebna intervencija medicinskog osoblja (urin, stolica i slina).

9. Ponuđene usluge potrebno je shvatiti isključivo s aspekta prevencije.

10. Organizator je dužan osigurati dostavu naručenog nalaza Klijentu u najkraćem mogućem roku od dana otpreme uzorka na analizu Izvršitelju laboratorijskih usluga, a najkasnije u roku od 25 dana. Za slučaj potrebe prevođenja nalaza, navedeni se rok produžuje za jedan dan.

11. Cjenik paketa usluga za svaku pojedinu pretragu istaknut je na poleđini narudžbenice i mrežnim stranicama Organizatora. Istaknute cijene konačne su cijene i odnose se na cijeli paket, koji obuhvaća: cijenu uslugu Izvršitelja laboratorijskih usluga, organizacijskih i pomoćnih usluga Organizatora, troškove prijevoza, poštarine i druge pripadajuće troškove.

12. Naknada istaknuta u cjeniku, naplaćuje se od Klijenta avansno prilikom predaje uzoraka i potpisane narudžbenice za izvršenje usluge. Plaćanje na dan potpisivanja narudžbenice Izvršitelju usluga bitan je uvjet ugovora između Organizatora i Klijenta.

13. Organizator te svi njegovi radnici dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što u obavljanju svog posla eventualno saznaju o zdravstvenom stanju Klijenta. Organizator osigurava zaštitu privatnosti klijenta. Klijent osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci klijenta potrebni u procesu realizacije tražene usluge, koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju. Organizator se obvezuje s posebnom pažnjom čuvati osobne podatke klijenta te ih ne smije priopćiti trećim osobama, osim Izvršitelju laboratorijske usluge u svrhu realizacije tražene usluge. Organizator smije osobne podatke klijenta priopćiti trećim osobama, samo s odobrenjem Klijenta ili na zahtjev nadležnog tijela javne vlasti. Za slučaj da Klijent od Organizatora naruči i prijevod, Organizator neće prevoditelju dostaviti osobne podatke Klijenta, već isključivo bar-kod nalaza.

14. Organizator odgovara za štetu koja bi Klijentu nastala neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na organiziranje usluga predviđenih ovim Općim uvjetima poslovanja.

15. Za izvršenje usluga koje je organizator povjerio trećim osobama (laboratorijske usluge, prijevoz, usluge prevođenja ili drugih usluga vezanih za izvršenje paketa usluga), odgovara Klijentu za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga.

16. Najveći iznos naknade štete koju bi temeljem točke 14. i 15. ovih Općih uvjeta, Organizator bio dužan naknaditi Klijentu ne može premašiti ugovoreni iznos cijene paketa usluga.

17. U mjeri u kojoj je Klijentu naknadio štetu nastalu iz usluga koje je povjerio trećim osobama, Organizator stječe sva prava koja bi Klijent imao prema trećoj osobi odgovornoj za ovu štetu (pravo na regres).

18. Klijent je dužan ustupiti Organizatoru isprave i sve što je potrebno za ostvarivanje prava regresa.

19. Klijent ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu za pretrpljenu štetu.

20. Potpisivanjem Narudžbenice Klijent prihvaća ove Opće uvjete poslovanja i sklapa s Organizatorom ugovor o organizaciji paketa usluga, definiranih ovim Općim uvjetima poslovanja.

21. Ovi Opći uvjeti poslovanja objavljeni su u sjedištu i na mrežnim stranicama Organizatora te otisnuti na poleđini Narudžbenice.

22. Eventualne prigovore (pritužbe, reklamacije) Klijent može uputiti Organizatoru, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, a Organizator će na prigovor Klijenta odgovoriti u roku od 30 dana od dana zaprimljenog prigovora. Najviši iznos naknade po prigovoru može doseći iznos cijene reklamiranog dijela usluga.

23. Klijent i Organizator, eventualne sporove nastojat će riješiti sporazumno. Za slučaj spora Klijenta i Organizatora ugovora se nadležnost suda u Zagrebu te je za taj slučaj mjerodavno hrvatsko pravo.

24. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od 12. listopada 2015. godine.

bottom of page